Vloge:

– Vlogo_za_napovedano_odsotnost_od_pouka_5_dni

– Prošnja za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

– Vloga za dodelitev statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika za šol. leto

– Vloga za dodelitev statusa perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika za šol. leto

Pravilniki:

Poslovnik sveta staršev od 28. 9. 2021

– Pravila šolske prehrane OŠ Jožeta Gorjupa

– Sklep o neplačnikih

– Načrt varnih šolskih poti – SPVCP

– Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika

– Podzakonski akti za področje delovanja osnovnih šol

– Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja

– Letni delovni načrt šole in vrtca 2016/2017

– Letni delovni načrt šole in vrtca 2015_16.pdf

– Pedagoško proročilo 2014-15.pdf

– Publikacija 2015 /2016

– Hišni red  (2014)

– Vzgojni načrt  (novo – 2015) 

– Pravila šolskega reda (novo – 2015)

– Pravila zavoda (novo – 2015)

– ZOFVI
– ZOsn
– ZoVRT