Strokovni delavci šole in poučevanje

Ime, priimek

Strokovni naziv/del.

mesto

Razrednik/poučuje
Melita Skušek

prof. RP, učitelj svetnik,

ravnateljica šole in vrtca

Ana pečar

prof. def., učitelj svetnik,

soc. pedag., pom. ravnat. vrtca

dodatna strok. pomoč
Petra Kranjc prof. RP, učitelj mentor 1. r/vsi predmeti
Lidija Stipanič

vzgojit. predš. otrok, vzgojitelj

svetovalec

druga str. delavka v 1. raz.
Mateja Kosovan prof. RP, učitelj svetovalec 2. a/vsi predmeti
Monika Kren Pangrčič prof. RP, učitelj mentor 2. b/vsi predmeti
Staša Jordan prof. RP, učitelj svetnik 3. r/ vsi predmeti
Monika Kren Pangrčič prof. RP, učitelj mentor 3. b/vsi predmeti
Darja Janškovec učit. RP, učitelj svetovalec 4. r/ SLJ , MAT, DRU, NIT, LUM, GUM
Katarina Zahrastnik

spec. manag. VIZ, prof. RP,

učitelj svetnik

5. r/ SLJ MAT, LUM, NIT, DRU, GOS
Jožica Pincolič prof. RP, učitelj svetovalec 3.b/vsi predmeti razen ŠPO, 6. r GOS
Martina Perašin

dipl. soc. del., učitelj mentor,

učit. ang. 1. – 5. r

TJA 1. – 5. r, svet. delo, PB
Maja Adanič Selčan prof. PP/mat., učitelj mentor MAT 6. – 9. razred
Jožica Čukajne učit. PP/ bio., kem., učitelj svetnik

NAR 6., 7. r, BIO 8., 9. r

KEM 8., 9. r, ISP

Ana Novak prof. PP/zgo., geo., učitelj

ZGO 6. – 9. R, GEO 6. – 9. r

DKE 8. – 9. R, PB

Mojca Jevšnik

učit. PP/glasbena umet., učitelj

svetovalec

OPZ, MPZ, GUM 5. – 9. r, Izb. pred.:

GLP

Ervin Felicijan

prof. PP/ šport, učitelj

svetovalec

6. r/ŠPO 4. – 9. r; Izb. pred.: IŠP, ŠZS
Maja Jaušovec prof. PP/angl., učitelj mentor 8. r/TJA 6. – 9. r
Metka Povše prof. PP/slov., učit. svetovalec 7. r/ SLJ 6. – 9. R
Tanja Beber prof. PP/nem., ped. in knjiž., učit. mentor

9. r/Izbirni pred.: nemščina, retorika

4. – 6. r/neobv. izb. pred. nem.,

KNJIŽNIČARKA

Miodrag Jevtović

prof. PP/ fiz. in proiz. teh.

vzgoja, učitelj svetovalec

TIT 6. – 8. r, FIZ 8. – 9. r

izb. pred.: OGL

4. -6. r/neobv. izb. pred. TEH in RAČ.

Janja Budna Leban prof. PP/šport, učitelj mentor

Projekt RaP – ZDRAVJE, GIBANJE TER

DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE

OTROK (ZGDP), PB

Jernej Strašek dipl. vzg. Podaljšano bivanje 1. r
Darja Kovačič

Učit.. PP/ likovna um., učit.

svetovalka

LUM 6. -9.razred