Strokovni delavci šole in poučevanje v šolskem letu 2021/22

Ime, priimek
Strokovni naziv/del. mesto
Razrednik/poučuje
Melita Skušek

prof. RP, učitelj svetnik,

ravnateljica šole in vrtca

Ana pečar prof. def., učitelj svetnik, soc. pedag., pom. ravnat. vrtca dodatna strok. pomoč
Petra Kranjc prof. RP, učitelj mentor 1. r/vsi predmeti
Lidija Stipanič vzgojit. predš. otrok, vzgojitelj svetovalec druga str. delavka v 1. raz.
Mateja Kosovan Arnšek prof. RP, učitelj svetovalec 4. a/vsi predmeti
Jožica Pincolič prof. RP, učitelj svetovalec podaljšano bivanje
Staša Jordan prof. RP, učitelj svetnik 3. r / vsi predmeti
Monika Kren Pangrčič prof. RP, učitelj mentor 2. r/ SLJ , MAT, DRU,  NIT,  LUM, GUM
Darja Janškovec učit. RP, učitelj svetovalec 4. r/ SLJ , MAT, DRU,  NIT,  LUM, GUM
Katarina Zahrastnik spec. manag. VIZ, prof. RP, učitelj svetnik 5. b/ SLJ  MAT, LUM,   NIT, DRU,  GOS
Martina Perašin

dipl. soc. del., učitelj mentor,

učit.  ang. 1. – 5. r

TJA  1. – 5. r, svet. delo, PB
Maja Adanič Selčan prof. PP/mat., učitelj mentor 6.r/MAT  6. – 9. razred
Jožica Čukajne učit. PP/ bio., kem., učitelj svetnik

NAR  6., 7. r, BIO 8., 9. r

KEM  8., 9. r, GOS 6.r, ISP, OIP

Tamara Zakšek prof. PP/zgo., geo., učitelj

ZGO 6. – 9. R, GEO 6. – 9. r

DKE 8. – 9. R

Mojca Jevšnik učit. PP/glasbena umet., učitelj svetovalec OPZ, MPZ, GUM  5. – 9. r
Ervin Felicijan prof. PP/ šport, učitelj svetovalec 7. r/ŠPO 4. – 9. r; NIP, OIP
Maja Jaušovec prof. PP/angl., učitelj mentor 8. r/TJA  6. – 9. r, ISP
Metka  Povše prof.  PP/slov., učit. svetovalec  SLJ 6. – 9. R
Tanja Beber prof. PP/nem., ped. in knjiž., učit. mentor

: nemščina, filmska vzgoja, RaP, 4. – 6. r/neobv. izb. pred. nem., KNJIŽNIČARKA

Miodrag Jevtović prof. PP/ fiz. in proiz. teh. vzgoja, učitelj svetovalec

ORG. RAČUNAL.,

TIT  6. – 8. r, FIZ  8. – 9. r

izb. pred.: OGL

4. -6. r/neobv. izb. pred. TEH in RAČ.

Janja Budna Leban prof. PP/šport, učitelj mentor

ŠPO deklice 6., 7., 8., 9. r

RaP – ZDRAVJE, GIBANJE TER DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE OTROK (ZGDP), RaP – ID

Jernej Strašek Dipl. vzg., mentor Podaljšano bivanje
Darja Kovačič Učit.. PP/ likovna um., učit. svetovalka LUM 6. -9.razred