1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv zavoda:

Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki

Tel: 07-48 10 013
Fax: 07-48 10 013

e-mail: mailto:o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba:

Melita Skušek, ravnateljica

Tel: 07-48 10 012

e-mail: mailto:o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga:

28. 02. 2007

Datum zadnje spremembe:

12.3.2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.osgorjup.si/index.php/ct-menu-item-3/ct-menu-item-11

Pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

 

2. a   Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovnošolsko izobraževanje

Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki

Vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gorjanska cesta 2,  8311 Kostanjevica na Krki

Organigram zavoda

2. b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Melita Skušek, ravnateljica

Tel: 07-48 10 013

e-mail: mailto:o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si

2. c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

– Pravila zavoda

– Pravilnik o hišnem redu

– Pravilnik o šolskem redu

– Pravilnik o vzgojnem načrtu

– Pravilnik o pečatih

– Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

– Pravilnik o zbiranju in varovanju osebnih podatkov

– Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

– Pravilnik o računovodstvu

– Pravilnik o popisu

– Navodila o izvedbi postopka za oddajo naročil male vrednosti

– Dogovor o preprečevanju in odpravljanju mobinga

– Razvojni načrt šole

– Načrt zaščite in reševanja

– Požarni red

– Pravila šolske prehrane

– Poslovnik sveta šole

Državni predpisi

Register predpisov RS

Uradni list RS

Zakon o zavodih (ZZ)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Zakon o računovodstvu (ZR)

Zakon o javnih financah (ZJF)

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razpona plačnih razredov

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

Dostop do zakonodaje Evropske unije
Povezava na portal EUR-Lex

2. d  Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

Predlogi predpisov s področja izobraževanja, znanosti in športa
Vladna gradiva v obravnavi

2. e  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt (LDN) 2019/20

– Publikacija za šolsko leto 2019/20

Letno pedagoško poročilo ob koncu šolskega leta 2019/20

– Učbeniški sklad

– Poslovno poročilo za 2018

– Finančni načrt 2019

2. f  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

– Prijavno – sprejemni postopek za vpis v prvi razred

– Prijavno-sprejemni postopek za vpis v vrtec pri osnovni šoli

– Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja

– Postopki priznavanja tujega izobraževanja

– Napredovanje delavcev v plačilne razrede

– Napredovanje strokovnih delavcev v nazive

– Imenovanje ravnatelja

– Sprejem Letnega delovnega načrta

– Sprejem Letnega pedagoškega poročila o realizacij LDN

– Sprejem Poslovnega poročila

– Sprejem Finančnega načrta

– Izrekanje vzgojnih ukrepov

2. g  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Zbirke zavezanca – upravljalca:

(1) Evidenca zaposlenega delavca

(2) Evidenca o plači zaposlenega delavca

(3) Evidenca o izrabi delovnega časa

(4) Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

(5) Evidenca o poškodbah pri delu

(6) Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

(7) Evidenca vstopov in izstopov iz šole

(8) Evidenca vpisanih in vključenih otrok v vrtec

(9) Evidenca plačil staršev

(10) Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč (vrtec)

(11) Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših

(12) Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

(13) Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

(14) Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

2. h  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Jih ni.

2. i   Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

          Objave že posredovanih informacij javnega značaja

          Urniki oddelkov za šolsko leto 2018/2019

          Šolski koledar za šolsko leto. 2018/2019

          Seznam in cene delovnih zvezkov in učnih gradiv

          Seznam učbenikov

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Stroški ob posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu:

http://www.osgorjup.si/

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
STROŠKOVNIK o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (v prilogi)

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.