Na osnovi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07 – UPB), ki pravi, da šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, kot so nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno, tudi na naši šoli deluje šolski sklad, ki ga vodi upravni odbor.
Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Šolski sklad ima tudi svoj pravilnik. Na seji sveta staršev je bil 10. junija 2015 imenovan nov upravni odbor v sestavi:
Ana Drobnič, Janez Škofljanec, Mitja Luštek, Mihaela Jarkovič, Martina Perašin, Jožica Čukajne in Mateja Kosovan. Upravni odbor je bil imenovan za 4 leta, mandat pa so člani nastopili s 1. 9. 2015.