Spoštovani starši otrok, ki so vključeni v vrtec Plavček!

Zaprtje vrtcev in možnost odločanja župana o izjemah bo določal Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih, ki bo objavljen predvidoma še danes v uradnem listu.

Osnovne usmeritve za odločanje o zagotavljanju nujnega varstva otrok:

1.      Zaradi preprečitve nadaljnjega širjenja virusa SARS CoV-2 so
vsi vrtci od 26. oktobra 2020 dalje zaprti. V kolikor obstajajo v našem okolju starši, ki delajo pri delodajalcih, ki opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države (kot npr. zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji ter v službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva), kar je upoštevano tudi pri ukrepih Vlade RS, kot dovoljeno odstopanje od splošnih prepovedi zbiranja in gibanja ter opravljanja posameznih dejavnosti.

Starši (mati in oče) so dolžni izkazati potrebe po nujnem dostopu vrtca (potrdilo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo), podpisana izjava staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju
zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami
.

Na podlagi ocene o nujni organiziranosti vrtca v občini kljub
splošnemu zaprtju vrtca, župan sprejme sklep o tem, katera enota bo
odprta. Sklep se nemudoma posreduje tudi ministrstvu na e-naslov
gp.mizs@gov.si. S sklepom se lahko spremeni tudi poslovni čas vrtca, po potrebi drugače organizira prehrana otrok v tem času ter opredeli najnižje
število otrok v oddelku, za katerega se organizira nujno varstvo.

V času zaprtja vrtcev bodo starši plačila oproščeni. Pravno podlago
bo določil interventni zakon.

Prilagamo sklep župana:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09,51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEUP-A in 80/20-ZIUOOP-E), 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/2014), v povezavi z obvestilom MIZŠ-Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovo šolstvo, z dne 23.10.2020, sprejme župan Občine Kostanjevica na Krki,

S K L E P

o  določitvi izjem od zaprtja vrtca Plavček pri

Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

I.

Vrtec Plavček pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, je v obdobju od 26.10.2020 do 30.10.2020 izjemoma  odprt, v minimalnem obsegu, in  je namenjen samo  staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok.

Ob tem je potrebno upoštevati vse predvidene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih je izdal NIJZ.

II.

Sklep velja z dnem sprejetja.

                                                                                                                                

Ladko Petretič

                                                                                                                                             župan

Številka:     166-1/2020-22

Datum:       23.10.2020