Trenutno velja, da 1. septembra začnemo pouk v osnovnih šolah z modelom B-OŠ, kar pomeni, da se vsi učenci izobražujejo v šoli v skladu s priporočili NIJZ. Najpomembnejše je, da otroci hodijo v šolo zdravi, da zagotovimo čim večjo higieno rok, kašlja in kihanja, da skrbimo za razkuževanje in socialno distanco, kadar je to mogoče. Vsi odrasli in učenci od 7. do 9. razreda so dolžni izven svojega oddelka oz. skupine (vstop v šolo, hodniki, jedilnica, sanitarije) nositi zaščitne maske, učitelji tudi v razredu, kadar ni mogoče zagotoviti ustrezne razdalje.

Vsi učenci (ne glede na starost), ki se vozijo s šolskim prevozom (kombi, avtobus), morajo med vožnjo nositi zaščitno masko oz. ustrezno zaščito (šal, ruta).

Prvi dan pridejo učenci s svojimi maskami, nato jih bo v okviru svojih možnosti zagotovila šola.

Vstop v šolo je staršem in ostalim obiskovalcem dovoljen le v izjemnih primerih. Šola ob tem vodi evidenco vstopov.

Možni modeli izobraževanja v šolskem letu 2020/21 so:

PROTOKOLI RAVNANJ

POUK

Izvajali bomo tako obvezni kot razširjeni program v celoti. Vzgojno-izobraževalno delo bo za vse učence potekalo v matičnih učilnicah. Združevanje učencev iz različnih oddelkov in prehajanje iz ene učilnico v drugo je dovoljeno le ob ustreznem upoštevanju higienskih priporočil NIJZ v zvezi s COVID-19 in ob obvezni evidenci članov skupine. Gre le za pouk v manjših učnih skupinah, za izvajanje izbirnih predmetov ter v določeni meri za varstvo vozačev in podaljšano bivanje.

Matične učilnice za učence predmetne stopnje:

Matična učilnica 6. razreda: MATEMATIKA, manjše učne skupine v učilnici LUM

Matična učilnica 7. razreda: ANGLEŠČINA

Matična učilnica 8. razreda: BIOLOGIJA

Matična učilnica 9. razreda: SLOVENŠČINA, manjše učne skupine v ZGODOVINI

V primeru izvajanja pouka v specialnih učilnicah (LUM, GUM, TIT, GOS, FIZ, KEM, ŠPORT) učitelji poskrbijo, da za to zadolženi delavec po uporabi prostor ustrezno razkuži.

PRIHOD V ŠOLO

Zbirne točke za učence

Učenci iste  učne skupine se zbirajo na označenih zbirnih točkah pred vhodom v šolo. Vstop v šolske garderobe in v razrede bo mogoč ob 7.50 pod vodstvom dežurnih učiteljev.

JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV V PRIMERU LEPEGA VREMENA (PRED ŠOLO)

Učenci se zbirajo na določenih, posebej označenih zbirnih mestih.

Učenci, ki prihajajo v šolo peš, pridejo na zbirno mesto ob 7. 50.

JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV V PRIMERU SLABEGA VREMENA

V primeru slabega vremena učenci vstopajo ob spremstvu dežurnega učitelja v šolo posamično, takoj ko pripelje avtobus ali šolski kombi. Ostali lahko vstopijo v šolo ob 7.50.

PROTOKOL VSTOPA V ŠOLO

Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Drugi obiskovalci, tudi starši, v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžni priskrbeti sami. Ob vstopu si obvezno razkužijo roke.

V  šolo učenci razredne stopnje vstopajo in izstopajo skozi vrata glavnega vhoda v starem delu šole, učenci od 6. do 9. razreda pa skozi svojo garderobo.

Vhod  nadzorujeta dežurni zaposleni šole ali drug za to pooblaščeni delavec šole.

Za učence 1. razreda, ki so vključeni v jutranje varstvo, je vstop v šolo dovoljen od 6. 30 – 7. 15.

Učenci posameznega oddelka lahko ob spremstvu dežurne učiteljice vstopijo v šolo ob 7.50. Ob vstopu si obvezno razkužijo roke z razkužilom.

V garderobo vstopajo posamično, se preobujejo in odložijo osebne stvari, nato odidejo v matično učilnico.  

Oba vhoda za učence se od 8.00 zakleneta.

Učenci, ki ne  pridejo pravočasno (do 8.00), vstopajo v šolo na službenem vhodu, kjer pozvonijo in počakajo, da jim vrata odklene pooblaščena oseba.

IZSTOP IZ ŠOLE – ODHOD DOMOV

Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m. Ob odhodu domov šola zagotovi dežurno osebje na hodnikih ter ob izhodu iz šole, da učence opozarja na spoštovanje ukrepov.

Varstvo vozačev poteka po skupinah, ki pa se izjemoma (ob natančni evidenci) lahko tudi združujejo. Dežurni učitelj, ki je zadolžen za posamezno skupino, poskrbi, da si učenci pri odhodu razkužijo roke ter jih nato v varni razdalji  odpelje do avtobusa.

Avtobusi in šolski kombi bodo vozili po običajne voznem redu. Ker zaradi medsebojnih povezav prilagajanje prevoznikov našemu urniku ni mogoče, priporočamo, da otroke, če imate to možnost, pripeljete v šolo in odpeljete iz šole starši ali pa pridejo peš ali s kolesom.

VSI učenci, ki bodo uporabljali šolske prevoze, morajo na avtobusu in v šolskem kombiju obvezno nositi maske. Pred vstopom v avtobus ali kombi in ob izstopu si morajo razkužiti roke.

Učenci razredne stopnje izstopajo iz šole na glavnem vhodu starega dela šole ob določenih urah (ob 13.00, 14.30 in ob 16.00), učenci predmetne stopnje pa izstopajo iz šole skozi svojo garderobo.

Učenci, ki hodijo v šolo peš, odidejo domov takoj po pouku oz. kosilu. Pred izstopom si vsi razkužijo roke.

GIBANJE PO ŠOLI

Učenci se po šoli gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi, stenskimi in drugimi označbami, ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo. Ta določba velja smiselno za razrede, hodnike in druge prostore šole.

Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj.

Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore – tiste, ki so matični učilnici najbližje.

ODMORI

Med odmori učenci ostajajo v matičnih učilnicah. Učilnico zapustijo samo za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje. Tudi v toaletnih prostorih so učenci dolžni upoštevati talne označbe, ki opozarjajo na medsebojno razdaljo. Okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori ustrezno zračijo.

Za zračenje prostorov (odpiranje oken v učilnici) je med odmori zadolžen učitelj.

PROTOKOL MALICE IN KOSIL

Malica

Vsi učenci malicajo v matičnih učilnicah ob prisotnosti učitelja.

Malico v matično učilnico prineseta dežurna učenca (učenci od 7. do 9. razreda ob tem nosijo maske in rokavice).

Pred malico si učenci umijejo roke, učitelj poskrbi, da se razkužijo mize. 

Malico učencem razdeli učitelj, ki je v razredu.

Po malici vsak učenec pospravi svoj prostor. Mize se ponovno razkužijo.

Dežurni učenci odnesejo ostanke malice v kuhinjo.

Kosilo

Učenci 1. in 2. razreda imajo kosilo v matični učilnici.

Učenci od 3. do 5. razreda imajo kosilo v jedilnici po določenem urniku za posamezno skupino. Na kosilo odidejo v spremstvu učiteljice oz. učitelja.

Urnik kosil za učence od 1. do 5. razreda:

11. 35: 1. razred

12. 25: 2. razred

12. 20: 3. razred

12. 40: 4. razred

12. 55: 5. razred

Po kosilu se skupina vrne v učilnico.

Učenci  od 6. do 9. razreda imajo kosilo v odmoru med 13.10 in 13.30. V skupini gredo pod vodstvom učitelja v učilnice, določene za kosilo, in sicer:

6.razred : MAT

7. razred: LUM

8. razred: BIO

9. razred: ODER

V določenih učilnicah počakajo tudi vsi učenci, ki so v varstvu vozačev. V primeru slabega vremena ostanejo v učilnicah do odhoda šolskih prevozov.

Učence, ki imajo 7. uro pouk, pride iskat v varstvo učitelj, ki razred poučuje 7. uro.

Po končanem pouku jih pripelje nazaj v varstvo vozačev.

Učenci, ki hodijo v šolo peš, odidejo po kosilu domov po navodilu dežurnega učitelja.

PROTOKOL UPORABE GARDEROB

Učenci vstopajo v garderobo skupaj s skupino svojega oddelka, vendar tako, da v garderobi ni hkrati več kot 5 učencev istega oddelka. Ostali ob upoštevanju socialne distance čakajo pred garderobo.

V garderobi se ne smejo zadrževati.

PROTOKOL IZVAJANJA OBVEZNEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA (PB, RaP, NIP)

RaP

Učenci razredne stopnje se preoblečejo oz. pripravijo na izvajanje v matični učilnici.

Izvajalec predmeta pred poukom odpelje učence iz učilnice in jih po končani uri pripelje nazaj v učilnico.

Učenci predmetne stopnje ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov in ob prisotnosti učitelja smejo uporabljati tudi garderobo pri telovadnici. Učitelj poskrbi, da se po končani dejavnosti garderoba razkuži.

Podaljšano bivanje

Učitelj PB prevzame otroke v matični učilnici.

Učenci odhajajo domov ob določenih urah (ob 13.00, 14.30 ali 16.00).

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob vnaprej dogovorjeni  uri  počakajo pred šolo, na za to določenih točkah in v varni medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m do druge osebe.

Neobvezni izbirni predmeti

Izvajalec NI predmeta pred poukom odpelje učence iz učilnice in jih po končani uri pripelje nazaj v učilnico. Dovoljeno je mešanje 4., 5., in 6. razreda, vendar mora učitelj zagotoviti strogo evidenco prisotnosti in, če je le mogoče, v učilnici učence ločiti na tri skupine.

Glasbena šola

Izvajalec predmeta v glasbeni šoli pred uro pouka odpelje učence iz učilnice PB in jih po končani uri pripelje nazaj v učilnico. Učitelj individualnega pouka inštrumenta zagotovi po vsaki menjavi učencev ustrezno razkuževanje razreda.

Pouk glasbene šole se ne začenja pred 14.00.

Če se pouk v glasbeni šoli konča po 16.00, učitelj glasbene šole učence preda neposredno staršem pred vhodom v šolo.

PROTOKOL STIKOV S STARŠI

  1. Starši lahko vstopijo v šolo samo ob predhodni najavi oz. dogovoru z vodstvom šole ali posameznim učiteljem (roditeljski sestanki, govorilne ure).
  2. Tedenske govorilne ure starši obiskujejo posamično ob obvezni predhodni najavi.
  3. Mesečne govorilne starši obiskujejo, če bodo razmere dopuščale, vsak tretji četrtek v mesecu ali po vnaprej določenem datumu, in sicer od 15. 00 do 16. 30 ure, drugače pa se govorilne ure opravijo po telefonu oz. video povezavi.
  4. Prvi roditeljski sestanek starši obiščejo ob upoštevanju vseh varnostnih protokolov zavoda in po navodilih razrednika.