PONOVNI PRIHOD V ŠOLO – OBVESTILO ZA STARŠE

Spoštovani starši!

V skladu z odlokom Vlade RS ter sklepom ministrice za izobraževanje, znanost in šport, bodo z 18. 5. 2020 učenci prvega triletja,  s 25. 5. 2020 pa tudi učenci 9. razreda, ponovno obiskovali pouk v stavbi šole. Izvajali bomo tako obvezni kot razširjeni program (jutranje varstvo in podaljšano bivanje).

Prihod v šolo je za vse učence, ki nimajo zdravstvenih zadržkov, OBVEZEN.

V skladu z navodili NIJZ do konca šolskega leta ne bomo izvajali nobenih ekskurzij, taborov, šole v naravi, kolesarskega izpita, prireditev … Govorilne ure bodo mogoče samo preko elektronskih medijev in telefona.

 

UČNE SKUPINE

V prvi triadi in v 9. razredu se razred razdeli v skupine tako, da v nobeni ni več kot 15 učencev. Učenci 9. razreda se pri vseh predmetih razdelijo v dve heterogeni skupini – tako kot pri SLJ, MAT in TJA. Učenci 1. razreda se razdelijo na dve enako veliki skupini. Učenci 2. a in 2.b se ne delijo. Iz učencev 3. a in 3. b se glede na število oblikujejo tri številčno enakovredne skupine.

 

ZAŠČITNI UKREPI

V šolo smejo vstopati izključno zdravi učenci in zaposleni šole, drugi obiskovalci pa zgolj z dovoljenjem vodstva šole in obvezno z masko. Vsi zaposleni nosijo zaščitne maske ves čas, ko so v prostorih šole, učitelji tudi med poučevanjem v učilnici.

Učenci 1., 2. in 3. razreda zaščitnih mask v šoli ne nosijo, obvezna pa je uporaba mask na avtobusu.

Učenci 9. razreda nosijo zaščitne maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, podobna oblika zaščite) izven matične učilnice oz. učne skupine (ob prihodu, na hodniku, odhodu na WC, v jedilnici odhodu na kosilo …)

Zaščitne maske za učence 9. r in zaposlene zagotovi šola.

Posebno pozornost bomo namenili umivanju rok in razkuževanju.

Učenci so ves čas trajanja pouka v isti učilnici – to je za posamezno skupino matična učilnica, učitelji se bodo menjavali. Na razredni stopnji bo poučevanje organizirano tako, da bodo učenci imeli vsak dan vsaj dve uri tudi stik (pouk, dejavnosti) z razredničarko. V učilnici so stoli poimensko označeni. Med posameznimi učenci  je zagotovljena razdalja 1,5 – 2,0 metra. Na prazne stole učenci ne smejo sesti.

 

Učenci v OŠ Kostanjevica na Krki bodo od ponovnega začetka pouka razporejeni v naslednje stalne skupine oz. matične učilnice:

 

RAZRED SKUPINA MATIČNA UČILNICA št. učencev v skupini ZADOLŽENI UČITELJ ZA SKUPINO
1. r 1. skupina Učilnica 1. r 13 Petra Kranjc
1. r 2. skupina Učilnica 2. b 13 Lidija Stipanič
2. a 1 skupina Učilnica 2. a 15 Mateja Kosovan
2. a 1 skupina Učilnica 4. r 14 Monika K. Pangrčič
3. a 1. skupina Učilnica 3. a 11 Staša Jordan
3. b 2. skupina Učilnica 3. b 11 Jožica Pincolič
3. a, 3. b 3. skupina Učilnica 5. r 11 Martina Perašin
9. A 1. skupina Učilnica MAT 9 Ana Novak
9. A 2. skupina Učilnica SLJ 10 Maja Jaušovec

 

VSTOP V ŠOLO

V  šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi vrata glavnega vhoda (službeni vhod). Vhod  nadzoruje dežurni učitelj ali drug za to pooblaščeni delavec šole.

Vstop v šolo je mogoč od 6:30 – 7:15 (samo za učence jutranjega varstva), učenci vozači (avtobus) vstopajo posamično pod nadzorom odrasle osebe šole takoj, ko pripelje avtobus, učenci, ki prihajajo v šolo peš ali s kolesom ali pa jih pripeljejo starši, lahko vstopijo v šolo posamično od 7.50 dalje.

Zbiranje pred šolo ni dovoljeno oz. je dovoljeno le članom iste skupine. Vsaka skupina bo imela pred šolo označeno svoje zbirno mesto.

Učenci garderob ne smejo uporabljati, v razrede odidejo obuti.

Prevozov s šolskim kombijem do nadaljnjega ne bo.

Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Druge osebe, tudi starši, v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti sami.

Ob vstopu v šolo se vstopajoči obvezno razkužijo z razkužilom, ki je na voljo ob vhodu.

Učenci takoj odidejo v matično učilnico skupine. Prehajanje iz ene v drugo učilnico ni dovoljeno. Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj, dovoljeno je le manjše odstopanje v varstvu vozačev in podaljšanem bivanju.

Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore – tiste, ki so matični učilnici najbližje.

 

POUK

Učenci prvega triletja šolskih potrebščin ne nosijo domov. Prvi dan ponovnega pouka prinesejo vse šolske potrebščine v šolo, nato ostanejo v šoli do konca šolskega leta. Učitelji organizirajo pouk tako, da učenci prve triade nimajo domačih nalog niti domačih zadolžitev, saj bi v tem primeru potrebovali zvezke, delovne zvezke, svinčnike…, ki pa jih morajo zaradi zmanjšanja možnosti prenosa okužbe pustiti v svojem predalu v šoli. Prvi dan prazno torbo odnesejo domov, kjer starši poskrbijo, da jo ustrezno razkužijo.

 

Učenci devetih razredov šolske potrebščine nosijo s seboj in vsak dan poskrbijo, da jih ustrezno razkužijo oz. doma odlagajo na le eno točno določeno mesto, ki ni v stiku z drugimi domačimi potrebščinami in predmeti.

 

Kadar bo le mogoče, bomo pouk prvega triletja izvajali na prostem, v neposredni okolici šole.

Tudi pri pouku bodo učitelji smiselno zagotavljali medosebno razdaljo vsaj 1,5 – 2,0 m. Izvajanje pouka ali drugih dejavnosti na otroškem igrišču poleg šole (igrišče z igrali) je prepovedano ne glede na to, če bi se v vmesnem času s strani upravljavca morebiti odprlo za uporabo. Uporablja se lahko šolsko igrišče

 

PREHRANA

Šola bo poskrbela za šolsko malico (popoldanske malice ne bo), ki bo razdeljena po razredih, ter kosilo, ki ga bodo učenci pojedli v jedilnici po skupinah in v časovnih razmakih, da bo lahko zagotovljena predpisana razdalja.

Priporočamo, da učenci s seboj prinesejo svoj bidonček z vodo oz. pijačo, da čim bolj preprečimo možnost kontaminacije.

 

ODHOD DOMOV

Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m. Ob odhodu domov šola zagotovi dežurno osebje na hodnikih ter ob izhodu iz šole, da učence opozarja na spoštovanje ukrepov.

Varstvo vozačev poteka po skupinah, ki pa se izjemoma lahko tudi združujejo. Dežurni učitelj, ki je zadolžen za posamezno skupino, poskrbi, da si učenci pri odhodu razkužijo roke ter jih nato v varni razdalji  odpelje do avtobusa.

Avtobusi bodo vozili po običajne voznem redu, ker zaradi medsebojnih povezav prilagajanje ni mogoče, zato priporočamo, da, če je to le mogoče, otroke pripeljete v šolo in odpeljete iz šole starši.

VSI učenci, ki bodo uporabljali šolske prevoze, morajo na avtobusu nositi maske. Za prvi dan morajo za prevoz v šolo imeti učenci svoje maske, potem jim  jih bomo zagotovili v šoli.

Pred vstopom v avtobus in ob izstopu si učenci obvezno razkužijo roke.

Učence prvega triletja, ki niso v podaljšanem bivanju in se ne vozijo z avtobusom, boste starši na zbirnem mestu lahko prevzeli po kosilu, ob 12.30.

Učence podaljšanega bivanja bodo vodje skupin oddajali staršem na dogovorjenem mestu samo ob določenih urah, in sicer ob: 12.30, 14.30, 16.00.

Starši svoje otroke počakajo pred šolo na varni medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m do druge osebe.

 

UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID – 19

V kolikor bo otrok zbolel v šoli, ga bo učitelj napotil v pisarno ravnateljice, kjer bo počakal na starša, ki ga prevzame po predhodnem pozivu šole. Tak učenec ves ta čas nosi zaščitno masko.

 

Če otrok zboli doma, so starši dolžni obvestiti ravnateljico šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta, eAsistent), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid – 19. Ravnateljica je dolžna v najkrajšem možnem času o tem obvestiti NIJZ.