VIZIJA VRTCA PLAVČEK PRI OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI

Plavček je otrokov drugi dom, v katerem mu želimo skozi igro in z dobrimi medsebojnimi odnosi zagotoviti spodbudno in varno okolje ter ga popeljati na pot samostojnosti in odgovornosti.

POSLANSTVO VRTCA

Pri svojem delu skrbimo, da otrokom omogočamo varno in spodbudno okolje za razvoj njihovih ustvarjalnih potencialov. Upoštevamo individualne razlike in razvojne značilnosti vsakega posameznika. Podpiramo jih pri oblikovanju zdrave samopodobe, razvoju kritičnega in ustvarjalnega mišljenja ter vključitvi v skupino. O učenju, razvoju in dejavnostih dosledno in korektno obveščamo starše. Skrbimo za lastni strokovni in profesionalni razvoj, delamo timsko, ozaveščamo svojo vlogo in naše delo evalviramo.

VODILA VRTCA

Temeljne naloge našega vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Vrtec je enota pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Od 8. 9. 2014 smo nastanjeni v prenovljeni in novo zgrajeni stavbi, ki zmore sprejeti 7 vzgojnih skupin.

Z vključitvijo v vrtec si otrok širi fizično, spoznavno in socialno okolje. Vrtec pozitivno vpliva na otrokov spoznavni, govorni in socialni razvoj. Obstajajo pozitivne povezave med kakovostjo življenja v družini in pozitivnim vplivom vrtca na otrokov razvoj in učenje. Temeljne naloge našega vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

Zavzemamo se za vrtec, ki sledi sodobnim konceptom vzgojnega dela z otroki, ki zadovoljuje otrokove potrebe, upošteva individualnost in spodbuja razvijanje otrokovih sposobnosti, ki spodbuja strokovno rast zaposlenih, omogoča sodelovanje staršev pri načrtovanju življenja in dela vrtca ter razvija navade zdravega načina življenja. Naš ustanovitelj je Občina Kostanjevica na Krki. Vrtec izvaja predšolsko dejavnost v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o vrtcih.