Prednostna naloga v šolskem letu 2017/18:

PRISLUHNIMO VODI

voda

Naše prvenstvene naloge tudi v šolskem letu 2017/18 ostajajo nenehno učenje in stremljenje k boljšemu, k spreminjanju, k pridobivanju novih veščin in uporabnih znanj ter reševanju vsakdanjih problemov. Zavedamo se, da so za prihodnost naših mladih generacij pomembne tudi vsebine iz trajnostnega razvoja, predvsem skrb za okolje in naravne dobrine, zato smo se odločili, da bo naša osrednja prednostna naloga tokrat PRISLUHNIMO VODI. V okviru te teme bomo izvedli dneve dejavnosti, eko dan, DEKD, športni dan, vsebine pa bomo nadgrajevali tudi pri projektu Zdrav življenjski slog in pri urah pouka.

 

 

OSTALI PROJEKTI:

 • zdrav z slog1. Že sedmo leto bomo vključeni v projekt MIZŠ in ESS ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
  Z mesecem septembrom 2010 je z izvajanjem v šolskem športnem okolju pričel projekt Zdrav življenjski slog, katerega izvajanje delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1.: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Projekt Zdrav življenjski slog je usmerjen v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti (gibalne pismenosti), pridobivanja gibalnih spretnosti in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Izvaja se od 1. do 9. razreda OŠ in tako učence  s pomočjo strokovno usposobljenega  kadra spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenje. S programom želimo zagotoviti otrokom priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost (sprejetih novembra 2008 v Biarritzu) in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja otrok. Tako imajo učenci vsi učenci možnost dodatnih brezplačnih ur športnih aktivnosti (tedensko dodatno 2 ali 3 ure športa). Projekt bomo izvajali pri nas že osmo leto zapored, predvidoma do 31. avgusta 2017. 

 • eko sola logo2. Aktivno bomo sodelovali v mednarodnem projektu EKO ŠOLA, v katerem vsako leto potrdimo prejeto zeleno zastavo.Projekt Ekošola kot način življenja je program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v osnovne in srednje šole. Vedno bolj se je potrebno zavedati, da je temelj odgovornega odnosa do okolja izobraževanje, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. S projektom »Ekošola kot način življenja« gradimo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu in razvijamo odgovorno ravnanje z okoljem in naravo z možnostjo medpredmetnega povezovanja znanja za življenje.

 • zdrava sola logo3.  S podobno tematiko se bomo ukvarjali tudi v projektu MREŽA ZDRAVIH ŠOL.

  V šolskem letu 2016/17 se bo nadaljevala rdeča nit Zdrave šole duševno zdravje, v drugi polovici pa bomo dodali še prehrano in gibanje. Zastavili smo si naslednje naloge: 
  To sem jaz (doseči krepitev samozavesti učencev, preprečevanje nastajanja stresa med učenci, razvoj pozitivne samopodobe). 
  – Preprečevanje odvisnosti, skrb za duševno zdravje (spoznati različne oblike zasvojenosti, okrepiti zavest o nevarnosti drog, seznaniti učence o različnih oblikah zasvojenosti in poudariti pomen zdravega načina življenja). 
  – Zdrav življenjski slog (vzpodbujanje k telesni aktivnosti, zdravi prehrani, dobrim medsebojnim odnosom). 
  – Kulturno prehranjevanje učencev (navajanje učencev na kulturno uživanje hrane med malico in kosilom).

Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti bomo upoštevali 12 ciljev Evropske mreže Zdravih šol. V okviru projekta bomo skrbeli za ozaveščanje o zdravem telesnem, duševnem in čustvenem razvoju. Učence bomo seznanjali, kaj jim koristi in kaj škoduje ter pri tem upoštevali vsa področja zdravja. Teme bomo obravnavali v sklopu pouka, kakor tudi pri ostalih dejavnostih (podaljšano bivanje, dnevi dejavnosti, varstvo vozačev).

V mesecu novembru bomo ponovno pripravili tradicionalni slovenski zajtrk. Obeležili bomo spominske dneve, kot so: teden aktivnosti za preprečevanje kajenja; teden otroka; dan starejših, svetovni dan hrane, svetovni dan boja proti revščini, svetovni dan otrok, dan boja proti AIDS-u, dan zdravja, dan voda, dan zemlje, materinski dan, dan družine, dan športa in gibanja.

Tudi v tem šolskem letu bomo učence spodbujali k interesnim dejavnostim s področja športa.

 • tradicionalni sl logo4. Vključili se bomo v projekt TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK.


  V petek, 18. novembra 2016, bomo že petič obeleževali Dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti ljudi o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja.

  Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Projekt organizira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v sodelovanju z drugimi ministrstvi, zavodi in agencijami. V sklopu tradicionalnega slovenskega zajtrka imajo učenci na razpolago kruh, maslo, med, mleko in jabolko. S strani ministrstva za kmetijstvo in okolje so za Tradicionalni slovenski zajtrk zagotovljena finančna sredstva v vrednosti 0,43 EUR (brez DDV) na učenca. Vrednost, ki bo presegla ta znesek, poravna šola.

   Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in dneva slovenske hrane je spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja, zato so zgoraj navedena živila, ki bodo na razpolago za zajtrk pridelana oziroma predelana v Sloveniji. Takšna hrana je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi bližine proizvodnje se lahko uporablja manj aditivov, kot so konzervansi, barvila ipd. Taka živila so tudi prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. S tem tudi posredno pripomoremo k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi krajših transportnih poti, zagotavljamo trajnostno rabo površin, namenjenih pridelavi hrane, ohranjamo delovna mesta na podeželju in dvigamo stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšujemo prehransko varnost prebivalstva. S spodbujanjem kmetijske dejavnosti pa se prav tako zagotavlja ohranjenost in obdelanost podeželja.

 • evropa v soli5.Tudi letos bomo sodelovali v mednarodnem projektu EVROPA V ŠOLI (z likovnimi in literarnimi prispevki). Natečaj potek a že od leta 1953 pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter Evropske kulturne fundacije. Vsako leto v njem sodeluje okrog 6.000 osnovnošolcev in srednješolceV Sloveniji je ZPM Slovenije, ki vodi akcijo, natečaj prvič razpisal v šolskem letu 2000/2001. Namenjen je mladim, učencem osnovnih in srednjih šol. Predstavlja obliko vključevanja evropske dimenzije v šolsko polje. Na zanimiv in starostni stopnji učenk in učencev primeren način skuša širiti evropsko zavest. Preko literarnega, likovnega, fotografskega in internetnega ustvarjanja mladi spoznavajo kulturne, socialne, jezikovne in druge razsežnosti ter možnosti sodelovanja v Evropi in v svetu. 

  Vzpodbuja k razmišljanju o evropskih temah, o vprašanjih, ki so skupna nam vsem, ki živimo v Evropi. Ponuja možnosti za formalno in neformalno medkulturno vzgojo in izobraževanje, razumevanje drugačnosti, strpnosti do drugače mislečih ter solidarnosti med vsemi ljudmi, narodi, rasnimi in verskimi skupinami. Predstavlja obliko spoznavanja človekovih pravic in je del izobraževanja za demokracijo. Prispeva k uveljavljanju socializacijskih ciljev osnovne in srednje šole. Spodbuja pridobivanje znanj in sposobnosti za aktivno državljanstvo ter prispeva k uveljavljanju sodelovalne kulture, razvoju sposobnosti učencev za odločanje in sprejemanje odgovornosti. 

  Organiziran je na šolski, regionalni do državni ravni. Vsako leto tudi naši učenci lahko sodelujejo na likovnem, literarnem, fotografskem in interaktivnem natečaju na izbrano temo. 

 • 6. Sedmošolci bodo vključeni v projekt RASTEM S KNJIGO.  »Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so:spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic, motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. V projekt bodo vključeni sedmošolci. 

  Vsi sedmošolci tako prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih in srednjih šol. Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje še spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige.

   

 • 7. Četrto leto bomo izvajali šolski projekt BRALNA PISMENOSTNaše osnovno raziskovalno vprašanje je: KAKO IZBOLJŠATI BRALNO PISMENOST VSEH UČENCEV ŠOLE? Cilji:Učenci izboljšajo tehniko branja, razumevanje prebranega, pravilnost zapisovanja ter razvijajo spretnost uporabe različnih bralnih strategij. 

  Pričakovanja:

  – izboljšanje kakovosti družinskega branja;
  – izbor različnih bralnih strategij v šoli;
  – izboljšanje tehnike hitrega branja;
  – razvijanje sposobnosti razumevanja in uporabe prebranega;
  – spodbujanje k pogostejšem poustvarjalnem delu po prebranem besedilu doma in v šoli;
  – uporaba usvojenih strategij v novih situacijah v vsakdanjem življenju;
  – izboljšanje pravilnega zapisovanja.

  Želimo: spodbujati pozitiven odnos do branja, vključiti starše v branje, učitelj bi večkrat glasno bral učencem, učenci bi večkrat glasno brali pred razredom, vaditi branje iz učbenikov in uporabljati različne bralne strategije, izboljšati kvaliteto tehnike branja, razumevanja in pravilnega zapisovanja.  

   

 • shema sadje logo8. V akciji Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter MIZŠ bomo sodelovali v projektu SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, ZELENJAVE IN MLEKA 

  Shema šolskega sadja in zelenjave (v nadaljevanju: SŠSZ) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).  

  Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠSZ eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.
  Zainteresirana osnovna šola se za vsako šolsko leto posebej prijavi v shemo, kjer ji Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) dodeli oziroma odobri predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto. Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave, in sicer izključno za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v šolskem letu. Največja pomoč na učenca na šolsko leto znaša okvirno 6 EUR.

  Vsak teden enkrat tako učencem delimo dodatno sadje ali zelenjavo iz sheme ŠSZ. 

 • dekd logo9. V okviru Ministrstva za kulturo in MIZŠ od 23. 9. – 30. 9. potekajo že 27. Dnevi evropske kulturne dediščine in 5. teden kulturne dediščine (DEKD).  Sodelovali bomo s kulturnimi in tehniškimi dnevi. Dnevi evropske kulturne dediščine so, kot pove že ime, skupna akcija številnih evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije. Skoraj vsako leto se sodelujočim pridruži kakšna nova skupnost in vsako leto znova prireditelji izberejo raznovrstne teme, s katerimi skušajo domači javnosti, Evropejcem in svetu predstaviti kulturno dediščino Evrope. DEKD povezuje skupno poslanstvo: spodbujanje zanimanja javnosti za varstvo kulturne dediščine, zvišanje zavesti o vrednosti in bogastvu kulturne raznolikosti Evrope; ustvarjanje vzdušja, v katerem se pozitivno vrednoti in spoštuje pisan mozaik raznolikih kultur Evrope; kljubovanje rasizmu in odporu do tujcev ter spodbujanje tolerance v Evropi in zunaj njenih meja; krepitev občutka evropskih državljanov o skupni identiteti; seznanjanje javnosti in političnih oblasti o potrebi po varovanju kulturne dediščine.

voda dkd logoV večini držav vsako leto dogodke DEKD povezuje skupna tema. Letošnja tema je VODA – od mita do arhitekture. 

 

   • teden mb logo10. V okviru projekta Evropski teden mobilnosti bomo izvedli več različnih dejavnosti.EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.

    ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PREVOZ je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Z deljenjem prevoza zmanjšamo lastne transportne stroške in ogljični odtis, za nameček pa naša dnevna potovanja postanejo še zabaven družabni dogodek. Organiziranje deljenja prevoza je enostavno – pri tem nam lahko pomagajo številne aplikacije in spletne platforme – in ima izjemno pozitiven učinek na življenje v lokalni skupnosti. Študije so namreč pokazale, da vsak deljeni avto s cest in ulic spravi kar 15 zasebnih avtomobilov, s čimer v mestih ostane na voljo več prostora za pešce, kolesarje, javni prevoz in življenje na sploh.

   • varno na kolesu logo11. Učenci 5. razreda bodo vključeni v projekt VARNO NA KOLESU. Razpis Varno na kolesu je namenjen šolarjem, ki bodo v šolskem letu 2017-2018 opravljali kolesarski izpit (učenci 5. razreda). Naloge, ki se opravljajo v okviru razpisa, so razdeljene v tri obvezne sklope, poleg tega pa lahko učenke in učenci sodelujejo tudi s pripravo kolesarskega kotička na šoli. Šola iz vsakega sklopa izbere najboljši izdelek, ki ga posreduje v ocenjevanje nosilcu razpisa do predvidenega roka. 

  • varno s soncem logo12. S preventivnim programom VARNO S SONCEM opozarjamo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. V projekt bodo vključeni učenci 4. razreda, ki se udeležijo šole v naravi in njihovi starši in učitelji, ki so izvajalci programa. Program Varno s soncem je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu.

  • igrisce gledalisce logo13.  IGRIŠČE ZA GLEDALIŠČE: Gre za triletni projekt Zavoda Bunker, ki je financiran iz  sredstev EU in Ministrstva za kulturo. Prvo leto projekta Igrišče za gledališče 2.0 bo posvečeno bolj gledalski izkušnji, zato se imenuje »Občinstvo«, drugo leto ustvarjalski izkušnji, zato se imenuje »Oder« in tretje leto povezovanju gledališča in drugih umetnosti ter novih medijev in tehnologij »Nova obzorja«.

  • LAS p9 logo14. PODJETNA 9ka: V okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, RRA Posavje, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in LAS Posavje bomo sodelovali v projektu PODJETNA 9ka. Gre za financiranje in spodbujanje zanimanja za tehniške poklice z različnimi krožki in drugimi dejavnostmi.