Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Gorjanska cesta 2

8311 Kostanjevica na Krki

 

v skladu

 

Z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO, 55/17) ter na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (ur. list RS, št. 28/09 in 31/13)

objavlja

 

RAZPIS

za vpis otrok v vrtec Plavček za šolsko leto 2020/21

( od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021)

 

Vrtec bo predvidoma izvajal dnevne programe v trajanju od 6 do 9 ur. Dnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16.00 ure.

Otroci bodo vključeni v skupine prvega (od 1. do 3. let) in drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo) ter kombinirane skupine teh dveh obdobij. Posamezni program se bo izvajal, če bo prijavljenih zadostno število otrok.

 

Vpis bo potekal od  10. 3. 2020 do vključno 6. 4. 2020.

 

Otroka morate vpisati tudi, če boste varstvo potrebovali šele sredi šolskega leta. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok. Sestavo komisije ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Starši oziroma zakoniti zastopniki boste pisno obveščeni o rezultatih vpisa, potem ko bo občinski svet potrdil sistemizacijo vrtca za šolsko leto 2020/21 (predvidoma do konca junija 2020).

 

Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki dvignete v svetovalni službi v šoli ali jo natisnete s spletne strani Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (http://www.osgorjup.si  pod Vrtec – obrazci za vrtec).

Pisne prijave pošljite po pošti  na naslov:

Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gorjanska cesta 2, 8311  Kostanjevica na Krki

Ravnateljica: Melita Skušek, prof., svetnica