malica

Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16) širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. Bistvena sprememba je ta, da se delna subvencija iz 2. in 3. dohodkovnega razreda spremeni v polno subvencijo.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so

prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Starši lahko podatek, ali je otrok upravičen do brezplačnega kosila, ugotovite na podlagi odločbe o otroškem dodatku, saj je na njej napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v RS, ki jo prejema družina.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz aplikacije ministrstva. V primeru, da boste ugotovili, da otroku pripada subvencionirano kosilo, pa nanj trenutno ni prijavljen, a bi ga želel imeti, ga morate starši obvezno prijaviti. Šele potem lahko šola pridobi vaše podatke iz evidenc ministrstva.