Znižano plačilo vrtca

V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št. 62/2010, 40/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 14/2013, 99/202013 morate starši otrok, ki obiskujejo vrtec, do 31. 12. 2013 na pristojnem centru za socialno delo oddati novo vlogo za znižano plačilo vrtca.

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

Ravnateljica: Melita Skušek